Polski
PL

Zasady ochrony prywatności

Z oddaniem działamy na rzecz ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę, a niniejsze zasady określają sposób traktowania przez nas danych osobowych.

Korzystając z witryny i wyrażając zgodę na stosowanie niniejszych zasad, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszych zasad. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie, prosimy o zapoznanie się z Zasadami stosowania plików cookie.

Jakie informacje zbieramy?

Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe następujących rodzajów:

 • Informacje dotyczące komputera użytkownika i jego wizyt w tej witrynie oraz sposobu jej wykorzystania z uwzględnieniem adresu IP, lokalizacji geograficznej, rodzaju i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego, źródła przekierowania, długości wizyty, przeglądania stron i nawigacji w witrynie.
 • Informacje udostępnione nam w celu subskrybowania usług w naszej witrynie, powiadomień e-mail, biuletynów i/lub wzięcia udziału w konkursach.
 • Wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przesłać.

Do czego są wykorzystywane dane osobowe?

Dane osobowe przesłane nam za pomocą tej witryny będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszych „Zasady ochrony prywatności” lub w odpowiednich częściach witryny.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do:

 • Administrowania witryną.
 • Poprawy wrażenia związanego z przeglądaniem poprzez personalizację witryny w taki sposób, aby odzwierciedlała obszary szczególnego zainteresowania.
 • Umożliwienia korzystania z usług dostępnych w witrynie.
 • Zapewnienia użytkownikowi usług zakupionych poprzez witrynę.
 • Przesyłania użytkownikowi informacji o charakterze ogólnym lub marketingowym.
 • Przesyłania użytkownikowi informacji lub powiadomień e-mail, których użytkownik w sposób wyraźny zażądał.
 • Przesyłania użytkownikowi biuletynów i/lub informacji marketingowych związanych z naszą działalnością lub działalnością starannie wybranych osób trzecich, które to informacje naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika i jeśli użytkownik wyraźnie udzielił zgody na otrzymywanie takich informacji pocztą e-mail. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania takich informacji, kontaktując się z nami pocztą e-mail lub na piśmie pod adresem podanym stronie Kontakt page.
 • Wysyłania zaproszeń do udziału w promocjach lub konkursach, jakie okresowo możemy oferować osobom czytającym nasz serwis.
 • Rozstrzygania zapytań i reklamacji użytkownika dotyczących witryny.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa witryny i przeciwdziałania oszustwom.
 • Sprawdzania przestrzegania warunków regulujących korzystanie z witryny.

Po rezygnacji użytkownika z subskrypcji nie będziemy udostępniać jego danych osobowych żadnym osobom trzecim w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

Ujawnianie informacji

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Ponadto możemy ujawniać dane osobowe użytkownika:

 • W zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa.
 • W związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi.
 • W celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
 • Nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub jakichkolwiek aktywów, które sprzedajemy (lub których sprzedaż rozważamy).
 • Wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Międzynarodowy transfer danych

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

Informacje udostępniane przez użytkownika mogą być przesyłane do innych krajów, w tym do krajów, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych równorzędne z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ponadto dane osobowe udostępnione przez użytkownika w celu publikacji w witrynie mogą później stać się dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy uniemożliwić użycia lub nadużycia takich informacji przez inne osoby.

Użytkownik w sposób wyraźny zgadza się na taki transfer danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Wszystkie udostępnione przez użytkownika dane osobowe będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

Wszystkie transakcje elektroniczne zawierane za pośrednictwem witryny będą chronione poprzez szyfrowanie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Użytkownik jest zobowiązany do poufnego traktowania hasła i innych danych niezbędnych do logowania. Hasło jest niezbędne do zalogowania się do swojego konta, jednak żaden przedstawiciel ani pracownik spółki nigdy nie będzie prosił użytkownika o ujawnienie hasła.

Zmiany zasad

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać tę stronę, aby potwierdzić zgodę na wszelkie zmiany.

Użytkownik może także być powiadamiany pocztą e-mail o zmianach „Zasad ochrony prywatności”.

Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:

 • Opłatą administracyjną (obecnie 10 GBP).
 • Obowiązkiem odpowiedniego potwierdzenia tożsamości (w ramach którego należy przedstawić notarialnie potwierdzoną fotokopię paszportu użytkownika oraz oryginał rachunku na dostawę mediów z widocznym aktualnym adresem). W razie konieczności zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

W zakresie dopuszczonym w przepisach prawa możemy odmówić ujawnienia takich danych osobowych.

Użytkownik może zakazać przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, kontaktując się z nami pocztą e-mail lub ma piśmie pod adresem na stronie Kontakt.

Witryny osób trzecich

Witryna zawiera łącza do innych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady i praktyki dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w witrynach osób trzecich.

Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w posiadaniu których jesteśmy.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych „Zasad ochrony prywatności” lub postępowania z danymi osobowymi prosimy o kontakt pocztą e-mail lub na piśmie pod adresem podanym na stronie Kontakt.

Administrator danych

Jesteśmy podmiotem zarejestrowanym w brytyjskiej Komisji Ochrony Danych Osobowych (Information Commissioner's Office) pod numerem rejestracyjnym Z6413413.